ASAFF

Organizare

ASAFF este Asociaţia Studenţilor si Absolvenţilor Filierei Francofone, constituită la iniţiativa studenţilor din Filiera Francofonă a Facultăţii de Inginerie  in Limbi Străine din Universitatea Politehnica Bucuresti.Asociaţia are ca scop crearea unui cadru propice desfaşurării a multiple activitati stiintifice, profesionale si culturale.

In viaţa asociativă se implică şi ne susţin instituţii importante ca: Serviciul de Cooperare si Actiune Culturala (SCAC) al Ambasadei Franţei in România, Agenţia Universitară a Francofoniei, parteneri constanţi si de încredere ai ASAFF.

Asociaţia Studenţilor si Absolvenţilor Filierei Francofone işi deschide porţile tuturor studenţilor din UPB.

____________________________________________________________________________________________

Trailer ASAFF:


____________________________________________________________________________________________

Consiliul Director ASAFF 2011-2012

 

 

 
Presedinte Loctiitor: Alexandru POPESCU
 
Contact:  asaff_fils la yahoo punct com

____________________________________________________________________________________________

Statutul Asociatiei

STATUTUL ASOCIATIEI
Studentilor si Absolventilor Filierei Francofone – FILS din Universitatea « Politehnica » Bucuresti CAPITOLUL I
ASOCIATII
Art.1    Noii membrii fondatori , intruniti astazi ….., in cadrul primei Adunari Generale am convenit asupra infiintarii Asociatiei Studentilor si Absolventilor Filierei Francofone – FILS din Universitatea « Politehnica » Bucuresti.
CAPITOLUL II
DENUMIREA, DURATA DE FUNCTIONARE SI SEDIUL ASOCIATIEI
Art.2     Denumirea Asociatiei este Asociatia Studentilor si Absolventilor Filierei Francofone – FILS din Universitatea « Politehnica » Bucuresti
Art.3     Asociatia Studentilor si Absolventilor Filierei Francofone – FILS din Universitatea « Politehnica » Bucuresti se constituie pe o durata nedeterminata.
Art.4     Asociatia are sediul in bd. Schitu Magureanu nr.1- mezanin, Sector 5, Bucuresti. Asociatia poate infiinta filiale in tara sau in strainatate.
CAPITOLUL III
SCOPUL SI OBIECTIVELE ASOCIATIEI
Art.5     Asociatia se angajeaza sa promoveze si sa reprezinte interesele socio-profesionale, culturale si de divertisment, specifice studentilor si absolventilor FILS-FF :
a)    in cadrul facultatii amintite ;
b)    in Universitatea Politehnica din Bucuresti, pe linie inter-organizationala ;
c)    in retelele de organizatii nonguvernamentale ale studentilor si absolventilor in stiinte tehnice si ingineresti din Romania ;
d)    in tara si peste hotare prin colaborarea cu organizatii si institutii a caror activitate este apropiata domeniului stiintelor tehnice si ingineresti.
Art.6    Scopul Asociatiei este reprezentat de :
a)    mentinerea contactului Filierei Francofone cu fostii studenti;
b)    obtinerea de stagii si locuri de munca actualilor studenti ai Filierei Francofone din Universitatea Politehnica Bucuresti;
c)    organizarea de manifestari pentru promovarea imaginii francofoniei, in general, si a Filierei Francofone, in particular;
d)    mentinerii contactului intre Filiera Francofona si mediul industrial;
e)    sprijinul moral, intelectual si logistic al membrilor sai in activitatea lor profesionala ;
f)    organizarea de intalniri periodice in plen sau cu o parte a membrilor, in functie de tematica abordata;
g)    stabilirea si incurajarea contactelor profesionale intre membrii Asociatiei si ale acestora cu mediile industriale si academice din tarile francofone;
h)    constituirea unui fond de documentare specific (studii, statistici, baze de date);
i)    constituirea unei baze de materiale de lucru;
j)    intretinerea unor legaturi constante cu alte organisme si asociatii cu scopuri similare;
k)    organizarea de activitati extra-scolare, cu caracter cultural pentru studentii FILS-FF ;
l)    activitati auxiliare: activitati comerciale cu scopuri de a aduce venituri care sa serveasca scopului si realizarii obiectivelor asociatiei.
CAPITOLUL IV
MODUL DE DOBANDIRE SI DE PIERDERE A CALITATII DE ASOCIAT
Art.7    Asociatia se compune din urmatoarele tipuri de membri :
a)    membrii fondatori (se nominalizeaza in anexa la prezentul statut) ;
b)    membrii titulari – pot fi studenti si absolventi in stiinte tehnice si ingineresti din Romania sau din alte tari, indiferent de sex, rasa, nationalitate, cetatenie, convingeri politice sau religioase, sub rezerva recunoasterii acestui statut si a Regulamentului Intern si care se bucura de toate drepturile si isi asuma toate obligatiile statutare ;
c)    membrii de onoare – pot fi acele personalitati publice care apreciaza in mod pozitiv activitatea asociatiei si militeaza in sensul realizarii scopurilor ei .
Calitatea de membru al Asociatiei nu este transmisibila.
Art.8    Modul de dobândire a calitatii de membru este urmatorul:
a)    membrii fondatori o dobandesc de drept ;
b)    membrii titulari – prin decizia Consiliului ;
c)    membrii de onoare – la propunerea unuia dintre membrii Asociatiei, cu aprobarea Consiliului.
Art.9    Calitatea de membru inceteaza automat la cererea scrisa sau la dizolvarea asociatiei sau la propunerea Consiliului, in urma deciziei Adunarii Generale, in una din urmatoarele conditii :
a)    incalcari ale prevederilor statutului sau a altor acte ale asociatiei ;
b)    neplata cotizatiei timp de un an calendaristic (membrii de onoare nu platesc cotizatia) ;
c)    o conduita individuala care aduce prejudiciu imaginii asociatiei.

CAPITOLUL V
DREPTURILE SI OBLIGATIILE ASOCIATILOR
Art.10    Membrii Asociatiei au urmatoarele drepturi :
a)    sa participe la activitatile Asociatiei  si sa voteze in Adunarea Generala;
b)    sa fie alesi in organele de conducere ale asociatiei ;
c)    sa foloseasca dotarile materiale ale asociatiei pentru realizarea obiectivelor acesteia ;
d)    sa-si exprime liber punctul de vedere cu privire la orice problema a asociatiei ;
e)    sa conteste sanctiunile in fata Adunarii Generale ;
f)    la patrimoniul Asociatiei ;
g)    sa fie reprezentati si sprijiniti sub toate formele legale de catre Asociatie in masura in care exista o motivatie in acest sens, conforma cu scopurile Asociatiei.
Art.11 Obligatiile membrilor :
a)    sa respecte Statutul si Regulamentul Intern al Asociatiei ;
b)    sa isi asume responsabilitatile si obligatiile care ii revin ;
c)    sa plateasca cotizatia de membru.
CAPITOLUL VI
VENITURILE ASOCIATIEI
Art.12    Veniturile Asociatiei pot proveni din :
a)    cotizatiile membrilor ;
b)    dividendele societatilor comerciale infiintate de Asociatie ;
c)    venituri realizate din activitati economice directe ;
d)    donatii, sponsorizari sau legate ;
e)    resurse obtinute de la bugetele de stat sau de la bugetele locale ;
f)    dobanzi si dividende rezultate din plasarea sumelor disponibile, in conditii legale ;
g)    alte venituri prevazute de lege .
Art.13 Veniturile Asociatiei nu pot constitui profit si sunt destinate exclusiv realizarii scopului si obiectivelor sale de activitate .
Art.14 Donatiile sau legatele pot fi sume de bani, bunuri, drepturi de autor, actiuni, titluri de valoare sau alte drepturi. Donatiile si legatele vor fi inscrise in Registrul de donatii al Asociatiei.
Art.15 Patrimoniul initial al Asociatiei este constituit din 5.000.000 lei .
Art.16 In situatia de desfiintare a Asociatiei, Consiliul va achita datoriile existente si va hotari destinatia activelor ramase catre sectorul nonguvernamental.
CAPITOLUL VII
ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA ASOCIATIEI
Art. 17 Organele Asociatiei sunt :
a)    Adunarea Generala ;
b)    Consiliul Director ;
c)    Cenzorul.
Art.18 (1) Adunarea Generală este organul de conducere alcătuit din totalitatea asociaţilor, având drept de control permanent asupra Consiliului director şi cenzorului.
(2) Competenţa Adunării Generale cuprinde:
a)    stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale;
b)    aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;
c)    alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director;
d)    alegerea şi revocarea cenzorului;
e)    înfiinţarea de filiale;
f)    modificarea actului constitutiv şi a statutului;
g)    dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;
h)    orice alte atribuţii prevăzute de lege sau de statut.
(3) Adunarea Generală se întruneşte o dată pe an în sesiune ordinară şi ori de câte ori este nevoie, în sesiune extraordinară.
Convocarea Adunării Generale se face în scris, de Preşedinte, cu cel putin 10 zile înainte. Convocarea trebuie să conţină ziua, ora şi locul unde se desfaşoară Adunarea Generală, precum şi ordinea de zi.
Convocarea Adunării Generale extraordinare se face la solicitarea majorităţii simple a membrilor Consiliului Director sau la solicitarea a cel puţin unei treimi din membrii Asociaţiei.
(4) Adunarea Generală poate lua hotărâri, la prima convocare, în condiţiile prezenţei a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor Asociaţiei.
La a doua convocare, Adunarea Generală poate lua hotărâri în condiţiile prezenţei a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi, oricare ar fi numărul acestora.
(5) Hotărârile referitoare la dizolvarea Asociaţiei sau la modificarea statutului acesteia trebuie să întrunescă votul a cel puţin 2/3 din numărul membrilor Asociaţiei.
(6) Toti membrii Asociatiei au drept egal de vot . Votul poate fi secret sau deschis, dupa cum hotaraste majoritatea simpla a membrilor prezenti ai Adunarii. Un membru are dreptul la un singur vot si poate reprezenta numai un singur membru absent.
Art.19 (1) Consiliul Director este organul care asigură punerea în exerciţiu a hotărârilor Adunării Generale, cu putere de decizie deplina intre doua Adunari Generale. Mandatul membrilor sai este de 1 an, cu posibilitate de prelungire o singura data.
(2) Consiliul Director are 7 membri titulari şi 3 membri supleanţi, fiind format din:
Preşedinte;
2 Vicepreşedinti;
7 membri titulari;
1 membru supleant, fără drept de vot.
(3) In cazul retragerii sau excluderii unui membru titular, un membru supleant poate obţine calitatea de membru titular, prin votul a 2/3 din membrii consiliului.
(4) Consiliul Director are următoarele atribuţii:
a)    prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor Asociaţiei;
b)    încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei;
c)    hotărăşte angajarea patrimoniului asociatiei si schimbarea sediului acesteia;
d)    efectuează demersurile legale necesare înscrierii modificării statutului;
e)    organizeaza Adunarea Generala;
f)    aproba, modifica si sisteaza derularea programelor, proiectelor, si manifestarilor asociatiei;
g)    aproba utilizarea resurselor financiare ale asociatiei si, dupa caz, redistribuirea acestora in cadrul bugetului de venituri si cheltuieli, in limitele resurselor financiare existente;
h)    numeşte ca membri titulari pe membrii săi supleanţi, în caz de vacanţă a postului de membru titular;
i)    aprobă constituirea de comisii de lucru si consultative, permanente sau temporare, pe lânga Consiliul director;
j)    stabileşte cuantumul taxei de înscriere şi cel al cotizaţiei;
k)    stabileşte sancţiuni în caz de abateri grave ale membrilor Asociaţiei;
(5) Hotărârile Consiliului Director se iau prin vot deschis, cu majoritate simplă de voturi. În caz de egalitate de voturi, votul preşedintelui este preponderent.
Ordinea de zi este stabilită de Preşedinte.
(6) În prima sa şedinţă de după alegere, Consiliul Director îi va desemna pe preşedinte şi vicepreşedinte, prin vot cu majoritate simplă.
(7) Membrii Consiliului director nu sunt remuneraţi pentru activităţile depuse, dar au dreptul la o compesaţie pentru cheltuieliule făcute în exercitarea funcţiei lor.

Art.20 (1) Preşedintele Consiliului are următoarele atribuţii:
a)    reprezintă Asociaţia în relaţiile cu terţe persoane şi cu autorităţile, avand drept de semnatura;
b)    conduce şedinţele Consiliului, precum şi adunările generale ale Asociaţiei;
c)    initiaza programe, proiecte si manifestari noi, in concordanta cu scopul asociatiei;
d)    poate lua decizii in baza hotarârilor adunarii generale si a Consiliului.
(2) Mandatul presedintelui este acelasi cu mandatul Consiliului Director, cu posibilitate de prelungire o singura data.
Art.21 Vicepreşedintele are urmatoarele atributii:
a)    il inlocuieste pe presedinte, in cazul in care acesta este impiedicat, de orice imprejurare, sa-si exercite atributiile;
b)    este responsabil de relatiile asociatiei cu mediul universitar si industrial, din tara si din strainatate.
Art.22 Cenzorul, asigură controlul financiar intern al Asociaţiei. În realizarea competenţei sale cenzorul:
a)    verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociaţiei;
b)    întocmeşte rapoarte şi le prezintă adunării generale;
c)    poate participa la şedinţele Consiliului director, fără drept de vot;
d)    îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală.
CAPITOLUL VIII
DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA
Art. 23(1) Asociaţia se dizolvă:
a)    de drept, dacă scopul pe care şi l-a propus nu mai poate fi realizat, din orice motiv.;
b)    prin hotărârea instanţei judecătoreşti competente;
c)    prin hotărârea adunării generale.
(2) Lichidarea patrimoniului Asociaţiei se face potrivit legii.

____________________________________________________________________________________________

Regulament de Ordine Interioara si Functionare

Art. 4. Regulamentul de Organizare si Functionare al ASAFF (prescurtat, ROF-ASAFF) contine modalitatile concrete de actiune pentru infaptuirea scopului si obiectivelor Asociatiei, precum si conditiile si regulile necesare pentru respectarea prevederilor Statutului propriu si ale celorlalte documente mentionate la Art. 1.

In acest sens, ROF-ASAFF normeaza activitatea organelor alese, a aparatului tehnic si a fiecarui membru al Asociatiei. Respectarea lui este obligatorie pentru toti membrii ASAFF.

II.         PRIMIREA DE NOI MEMBRI

Art. 5. Conform clasificarii membrilor ASAFF in membri fondatori, membri de onoare, membri cotizanti si membri titulari  (conf. art. 7 din Statutul ASAFF), problema primirii in Asociatie se pune numai in legatura cu membrii cotizanti si membrii de onoare.

Art. 6. Primirea de membri este reglementata de urmatoarele reguli:

a) Primirea unui nou membru poate fi propusa de catre orice membru al Asociatiei care se adreseaza Secretarului General.

b) Secretariatul General analizeaza si verifica propunerea si o supune aprobarii Consiliului de Conducere al ASAFF, inaintand un dosar care trebuie sa contina formularul completat al Adeziunii (vezi Anexa 2), prin care candidatul se obliga sa respecte Statutul si celelalte documente normative ale Asociatiei si un Curriculum Vitae in format standardizat.
c) In proxima sedinta ordinara, Consiliul de conducere examineaza dosarul inaintat de Secretariatul General si admite sau respinge cererea prin vot deschis. Daca decizia este favorabila, din acest moment candidatul devine membru cu drepturi depline al Asociatiei.

d) In termen de 3 zile de la decizia Consiliului de Conducere, Secretariatul General informeaza candidatul asupra hotararii luate.

e) Cu acest prilej, noul membru plateste taxa de inscriere, echivalenta cu o cotizatie anuala si reprezentand cotizatia pe anul in curs. Secretarul General pune la dispozitia noului membru legitimatia ASAFF si inscrierea pe grupul asociatiei unde poate avea acces la documentele Asociatiei.

f) In cadrul Adunarii Generale imediat urmatoare se anunta admiterea noului membru.

III.           ANULAREA CALITATII DE MEMBRU

Art.7. Calitatea de membru cotizant inceteaza automat la cererea scrisa sau la dizolvarea asociatiei sau la propunerea Consiliului Director, in urma deciziei Adunarii Generale, in una din urmatoarele conditii :
a)    incalcari ale prevederilor statutului sau a altor acte ale asociatiei
b)    neplata cotizatiei timp de un an calendaristic (membrii de onoare nu platesc cotizatia)
c)    o conduita individuala care aduce prejudiciu imaginii asociatiei

Art. 8. Secretariatul General va avea grija ca propunerile de excludere si discutarea acestora in Adunarea
Generala se refere si sa ia in considerare una dintre urmatoarele categorii de fapte:
a) actiuni, declaratii si atitudini care contravin prevederilor continute in Statut si ROF-ASAFF
b) actiuni, declaratii si atitudini care afecteaza grav imaginea publica a Asociatiei
c) manifestarea unui dezinteres constant, pentru activitatea Asociatiei

IV.           DREPTURILE SI OBLIGATIILE ASOCIATILOR

Art.10    Membrii cotizanti ai Asociatiei au urmatoarele drepturi :
a)    sa participe la activitatile Asociatiei
b)    sa fie alesi in organele de conducere ale asociatiei
c)    sa foloseasca dotarile materiale ale asociatiei pentru realizarea obiectivelor acesteia
d)    sa-si exprime liber punctul de vedere cu privire la orice problema a asociatiei
e)    sa conteste sanctiunile in fata Adunarii Generale
f)    la patrimoniul Asociatiei
g)    sa fie reprezentati si sprijiniti sub toate formele legale de catre Asociatie in masura in care exista o motivatie in acest sens, conforma cu scopurile Asociatiei

Art. 11 Obligatiile membrilor cotizanti:
a)    sa respecte prevederile Statutului si ale prezentului Regulament, precum si prevederile celorlalte documente normative elaborate sau recunoscute de Asociatie
b)    sa isi asume responsabilitatile si obligatiile care ii revin
c)    sa plateasca cotizatia pentru semestrul 1 pana pe data de 10 noiembrie  si cea pentru semestrul 2 pana pe data de 30 iunie

Daca pana la aceste date membrul nu si-a platit cotizatia, Secretatul General ii trimite o notificare de plata cu un termen de 15 zile. Daca nici dupa aceste 15 zile cotizatia nu este achitata, persoana in cauza isi pierde statutul de membru.

V.            ORGANELE DE CONDUCERE

Art. 12 Organele Asociatiei sunt (conform Art. 17. din Statutul ASAFF) :
a)    Adunarea Generala
b)    Consiliul Director
c)    Comisia de Cenzori
Art. 13 (1) Adunarea Generală este organul de conducere alcătuit din totalitatea membrilor, având drept de control permanent asupra Consiliului Director şi Comisiei de Cenzori.
(2) Competenţa Adunării Generale cuprinde:
a)    stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale
b)    aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil
c)    alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director
d)    alegerea şi revocarea Comisiei de Cenzori
e)    înfiinţarea de filiale, atat in tara cat si in strainatate
f)    modificarea actului constitutiv şi a statutului
g)    dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare
(3) Adunarea Generală se întruneşte o dată pe an în sesiune ordinară şi ori de câte ori este nevoie, în sesiune extraordinară.
Convocarea Adunării Generale se face în scris, de catre Preşedinte, cu cel putin 10 zile înainte. Convocarea trebuie să conţină ziua, ora şi locul unde se desfaşoară Adunarea Generală, precum şi ordinea de zi.
Convocarea Adunării Generale extraordinare se face la solicitarea majorităţii simple a membrilor Consiliului Director sau la solicitarea a cel puţin unei treimi din membrii Asociaţiei.
(4) Adunarea Generală poate lua hotărâri, la prima convocare, în condiţiile prezenţei a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor cotizanti ai Asociaţiei.
La a doua convocare, Adunarea Generală poate lua hotărâri , oricare ar fi numărul mambrilor cotizanti prezenti.
(5) Hotărârile referitoare la dizolvarea Asociaţiei sau la modificarea statutului acesteia trebuie să întrunescă votul a cel puţin 2/3 din numărul membrilor Asociaţiei.
(6) Toti membrii Asociatiei au drept egal de vot . Votul poate fi secret sau deschis, dupa cum hotaraste majoritatea simpla a membrilor prezenti ai Adunarii Generale
Art.14 (1) Consiliul Director este organul care asigură punerea în exerciţiu a hotărârilor Adunării Generale, cu putere de decizie deplina intre doua Adunari Generale. Mandatul membrilor sai este de 1 an.
(2) Consiliul Director are 11 membri , fiind format din:
1    Preşedinte
2    2 Vicepreşedinti
3    7 membri titulari
4    1 membru supleant, fara drept de vot
(3) In cazul retragerii sau excluderii unui membru titular, un membru supleant poate obţine calitatea de membru titular, prin votul a 2/3 din membrii Consiliului Director.
(4) Consiliul Director are următoarele atribuţii:
a)    prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor Asociaţiei
b)    încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei
c)    hotărăşte angajarea patrimoniului asociatiei si schimbarea sediului acesteia
d)    efectuează demersurile legale necesare înscrierii modificării statutului
e)    organizeaza Adunarea Generala
f)    aproba, modifica si sisteaza derularea programelor, proiectelor, si manifestarilor asociatiei
g)    aproba utilizarea resurselor financiare ale asociatiei si, dupa caz, redistribuirea acestora in cadrul bugetului de venituri si cheltuieli, in limitele resurselor financiare existente
h)    numeşte membri titulari din cadrul membrilor cotizanti , în caz de vacanţă a unui post de membru titular
i)    numeste prin vot cu majoritate simpla vicepresedintele care il va inlocui pe presedinte, in cazul in care acesta este impiedicat, de orice imprejurare, sa isi exercite atributiile
j)    aprobă constituirea de comisii de lucru si consultative, permanente sau temporare, pe lânga Consiliul Director
k)    stabileşte cuantumul taxei de înscriere şi cel al cotizaţiei
l)    stabileşte sancţiuni în caz de abateri grave ale membrilor Asociaţiei
(5) Hotărârile Consiliului Director se iau prin vot deschis, cu majoritate simplă de voturi. În caz de egalitate de voturi, votul preşedintelui este preponderent.
Ordinea de zi este stabilită de Preşedinte
(6) Membrii Consiliului Director nu sunt remuneraţi pentru activităţile depuse, dar au dreptul la o compesaţie pentru cheltuieliule făcute în exercitarea funcţiei lor.

Art. 15. (1) Preşedintele are următoarele atribuţii:
a)    reprezintă Asociaţia în relaţiile cu terţe persoane şi cu autorităţile, avand drept de semnatura;
b)    conduce şedinţele Consiliului Director, precum şi Adunările Generale ale Asociaţiei;
c)    initiaza programe, proiecte si manifestari noi, in concordanta cu scopul asociatiei;
d)    poate lua decizii in baza hotarârilor Adunarii Generale si a Consiliului Director.
(2) Mandatul presedintelui este acelasi cu mandatul Consiliului Director

Art. 16.  Vicepreşedintele pe Mediul Universitar are urmatoarele atributii:
a) inlocuieste Presedintele, in cazul in care acesta este impiedicat, de orice imprejurare sa isi exercite atributiile
b) este responsabil de stabilirea si mentinerea relatiilor ASAFF cu mediul Universitar, profesori, din tara si din strainatate
c) este la curent cu legislatia din Mediul Universitar si cu legea invatamantului, si informeaza ori de cate ori este nevoie toti membrii asociatiei despre schimbari sau oportunitati legislative importante
d) este responsabil de organizarea de formari, cursuri si schimburi de experienta din cadrul asociatiei
e) este responsabil de depunerea cererilor adresate institutiilor de invataman universitar pentru difereite activitati realizate in cadrul Asociatiei
f) vegheaza la buna desfasurare a departamentelor care nu fac parte din ramura tehnica
g) impreuna cu Vicepresedintele pe Mediul Industrial vegheaza la buna desfasurare a activitatilor desfasurate in cadrul ASAFF

Art. 17. Vicepresedintele pe Mediul Industrial are urmatoarele atributii :
a)  inlocuieste Presedintele, in cazul in care acesta este impiedicat, de orice imprejurare sa isi exercite atributiile
b) este responsabil de stabilirea si mentinerea relatiilor ASAFF cu mediul Industrial, din tara si din strainatate
c) este la curent cu legislatia din Mediul Industrial si cu codul muncii si informeaza ori de cate ori este nevoie toti membrii asociatiei despre schimbari sau oportunitati legislative importante
d) supravegheaza, impreuna cu Responsabilul pe Departamentul Stiinta si Tehnica, buna desfasurare activitatii cluburilor din ramura tehnica
e)  impreuna cu Vicepresedintele pe Mediul Universitar vegheaza la buna desfasurare a activitatilor desfasurate in cadrul ASAFF

Art. 18. Cenzorul, asigură controlul financiar intern al Asociaţiei. În realizarea competenţei sale cenzorul:
a)    verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociaţiei
b)    întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale
c)    poate participa la şedinţele Consiliului Director, fără drept de vot
d)    îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generală.

Art.19  Secretarul are urmatoarele atributii:
a)    pregateste documentele pentru sedintele Adunarii Generale, ale Consiliului Director si ale celorlalte structuri ale Asociatiei (Comisia de Cenzori)
b)    convoaca si organizeaza in conditii optime sedintele Adunarii Generale
c)    convoaca si organizeaza sedintele Consiliului Director; in cazul reprogramarii unei sedinte informeaza membrii Consiliului in legatura cu reprogramarea ; redacteaza procesele verbale in cadrul sedintelor Consiliului Director al ASAFF
d)    tine evidenta participarii membrilor Asociatiei la sedintele la care au fost convocati
e)    tine evidenta indeplinirii deciziilor Adunarii Generale si ale Consiliului de Conducere
f)    aduce la cunostinta celor care au solicitat admiterea in ASAFF decizia Consiliului de Conducere cu privire la solicitarea acestora
g)    primeste cererile de adeziune si pregateste dosarele pentru admiterea noilor membri
h)    actualizeaza permanent listele cu membrii Asociatiei
i)    actioneaza pentru anularea calitatii de membru a unor persoane in conditiile descrise in Art. 11 ale prezentului Regulament
j)    clasarea documentelor si a dosarelor ce privesc Asociatia
k)    administrarea resurselor materiale

Art. 20. Trezorierul are urmatoarele atributii :
a) Elaboreaza proiectul Planului de venituri si cheltuieli, pe care il supune aprobarii Consiliului de Conducere
b) Planifica, organizeaza si deruleaza intreaga activitate de administrare a patrimoniului Asociatiei
c) Asigura respectarea prevederilor legale in activitatea administrativa si economico-financiara a Asociatiei
d) Prezinta trimestrial, in sedintele ordinare ale Consiliului de Conducere, o sinteza a activitatii de administrare a patrimoniului
e) este obligat sa puna la dispozitia oricarui membru, care cere acest lucru, informatii si documente doveditoare privind folosirea banilor proveniti din cotizatii
f) Incaseaza taxa cotizatiile semestriale
g) Achita cotizatiile si taxele datorate de ASAFF

Art. 21. Responsabilul Relatii Publice are urmatoarele atributii:
a) întreţinerea unor relaţii cordiale cu mass media şi instituţiile locale sau centrale (prezinta organizatia în fata presei si a opiniei publice într-o lumina cât mai favorabila)
b) sa ofere informatii despre opiniile organizatiei, sa publice comunicate de presa, sa dea informatii cu privire la activitatea de baza a organizatiei
c) sa faca eforturi pentru ca organizatia sa fie cât mai cunoscuta
d) actualizarea site-ului ASAFF impreuna cu responsabilul de site

Art. 22. Responsabil Resurse Umane are urmatoarele atributii:
a)    întocmirea corespondentei si altor documente importante, directive, reglementari, statute si decrete, precum si cautarea de informatii în cuprinsul acestora dupa caz
b)    realizarea anuarului asociatiei
c)    mediaza conflicte intre departamente si intre membrii
d)    raporteaza anual, in sedintele ordinare ale Adunarii Generale, numarul actualizat al membrilor Asociatiei si modificarile intervenite in lista membrilor si in datele de identificare ale acestora

Art. 23. Responsabilii de cluburi au urmatoarele atributii:
e)    prezinta la sedintele CD-ului nevoile si dorintele membrilor clubului pe care il reprezinta
f)    redacteaza proiectele cluburilor pe care le supravegheaza
g)    urmaresc activitatea cluburilor in subordine

Art. 23. Membrul Supleant are urmatoarele atributii:
a)    la propunerea Consiliului Director, poate obţine calitatea de membru titular în cazul retragerii sau excluderii unui membru titular
b)    poate obţine calitatea de membru titular în cazul absentarii unui membru in cadrul sedintelor Consiliului Director
c)    are obligatia de a instiinta sarcinile care ii sunt date persoanei ce lipseste la sedinta Consiliului Director pe care o inlocuieste

Art. 24. Membrii Consiliului de Conducere care absenteaza nemotivat la 3 sedinte consecutive, vor primi un avertisment, iar daca acestia absenteaza in continuare, vor fi exclusi din acesta.Presedintele anunta excluderea si cere candidaturi pentru ocuparea interimara a postului, pana la sfarsitul mandatului. Candidaturile sunt examinate de catre Consiliul de Conducere, care ia o decizie in aceasta privinta.

Comentarii închise la ASAFF
<span>%d</span> blogeri au apreciat: